Chương trình học bổng toàn phần của World Bank/ADB -Thạc sỹ Kinh tế và Chính sách công

Chương trình học bổng World Bank/ADB đang tuyển cho chương trình Thạc sỹ Kinh tế và Chính sách công tại Đại học Tsukuba Nhật Bản (Scholarship Program for Master’s Program in Economic and Public Policy (PEPP) at University of Tsukuba, Japan). Thông tin mọi người có thể tìm tại link này:
Eligible countries:
JJ/WBGSP Scholarship:
http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#Who
ADB Scholarship:
http://www.adb.org/s…/careers/japan-scholarship-program/main

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này