HỌC BỔNG ASEAN HỌC 4 NĂM TRUNG HỌC Ở SINGAPORE

HỌC BỔNG ASEAN HỌC 4 NĂM TRUNG HỌC Ở SINGAPORE

Hạn nhận đơn từ 27/2 đến 14/4.

Xem thông tin chi tiết: Click Here  

FORMAT BÀI THI

Vòng thi giấy bao gồm:

Bài thi IQ Hãy Google “IQ Test” và làm những bài tập trắc nghiệm ở trên Internet.
Bài thi MathCấp 2 ở Mỹ bao gồm 4 năm từ Secondary 1 đến Secondary 4 (tương đương lớp 7 đến lớp 10 ở Việt Nam).

Các bạn qua Singapore sẽ bắt đầu học Secondary 3 (tương đương với lớp 9 ở Việt Nam). Vì thế, các bạn có thể tham khảo chương trình Toán của Secondary 2.

Sau đó nếu không có điều kiện qua Singapore mua sách thì bạn sử dụng Google.

Bài thi EnglishTham khảo chương trình Tiếng Anh của Secondary 2

Bạn sẽ phải viết một bài văn Sáng Tạo (Creative Writing), nên bạn có thể Google và học hỏi thêm, nếu không có điều kiện qua Singapore mua sách.

Vòng Phỏng Vấn:

  • Dành cho những bạn đậu vòng thi giấy: Google “High school interview” hoặc “Scholarship Interview” để có sự chuẩn bị tốt.

Source: Stella Education