PhD – Bioengineering- University of Missouri- USA

Lab của thầy này đang tuyển PhD student ngành bioengineering.

Bạn nào quan tâm hoặc biết ai quan tâm thì email trực tiếp cho thầy này Teng Lim nhé: http://asm.missouri.edu/faculty/lim-t.php và cc cho Dr. Chung-ho Lin (linchu@missouri.edu).

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này