NFP fellowship funded Media and Journalism courses

[NFP fellowship funded Media and Journalism courses]

Bạn là phóng viên hay đang làm việc cho các tổ chức xã hội dân sự muốn tham gia các khóa học như Chiến dịch truyền thông, Báo chí điều tra…hãy tham khảo đường link dưới đây và nộp đơn online ngay để xin học bổng toàn phần NFP của chính phủ thông qua Bộ Ngoại giao Hà Lan.

You are journalists or working for civil society organizations interested in Investigative journalism and other short courses which can be funded by the Netherlands Fellowship Programmes?/
Let check it out at https://rntc.com/courses/investigative-journalism

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này