Học bổng- Quỹ Asia New Zealand Foundation cho ngành nông nghiệp

Bạn mong muốn thay đổi ngành nông nghiệp của Viêt Nam? Bạn là một nhà doanh nghiệp trẻ?

Quỹ Asia New Zealand Foundation cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand sẽ dành một cơ hội cho các nhà doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đến New Zealand để tìm hiểu kiến thức và giao lưu cùng những nhà doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào ngày 1/4/2016.

Xem thêm thông tin tại:
https://www.mfat.govt.nz/…/asean-young-business-leader-ini…/

Are you passionate to change the agriculture sector in our country? Do you have entrepreneurial flair? The Asia New Zealand Foundation and NZ Ministry of Foreign Affairs and Trade is offering young Southeast Asian agribusiness entrepreneurs and business leaders the chance to visit New Zealand to learn about New Zealand’s agriculture sector and engage with agribusiness leaders. Applications close 1 April 2016. Learn more at:
https://www.mfat.govt.nz/…/asean-young-business-leader-ini…/

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này