Học bổng du học Hàn Quốc- Master- Doctor-PLASMA BIOMEDICAL SCIENCE

[Học bổng du học Hàn Quốc– Master- Doctor-PLASMA BIOMEDICAL SCIENCE]

SCHOLARSHIP of Kwangwoon Uni.: Master, Doctor, Post. Doctor.
Research field: PLASMA BIOMEDICAL SCIENCE.
Documents: letter of self-introduction, transcript (submit by e-mail).
Contact: Ms. Woo Jung Choi, pbrc@kw.ac.kr

hoc-bong-du-hoc-han-quoc

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này