3 suất học bổng toàn phần, 15 suất học bổng bán phần Thạc sĩ tại Áo

Áo là một trong những quốc gia đẹp bậc nhất Châu Âu. Đến Áo du học bằng học bổng FULL hoặc 100% cho các khoá học sau:

*MSc in International Tourism Management,

*MSc in Management,

*MSc in Sustainable Development, Management and Policy.

Application deadline: 15th January, 2019

Link học bổng : click here

 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này