WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('job_cat') AND tr.object_id IN (19, 20) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('subject', 'job_cat', 'job_type', 'job_tag', 'job_salary') AND tr.object_id IN (3877) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (3877) ORDER BY t.name ASC

Thạc sĩ Quản lý Dự án Công và Tư- AFD tài trợ - Nguồn học bổng

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT meta_value FROM hs_postmeta WHERE meta_key = 'uwpqsf-theme' GROUP BY meta_value

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN hs_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (3877) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('job_type') AND t.term_id NOT IN (0) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('subject') AND t.term_id NOT IN (0) ORDER BY t.name ASC

Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_postmeta`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `hs_postmeta`

17 Th02 2016

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM hs_terms AS t INNER JOIN hs_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('job_type') ORDER BY t.name ASC

Thạc sĩ Quản lý Dự án Công và Tư- AFD tài trợ

Nội dung Học bổng

AFD Việt Nam hiện đang tổ chức tuyển học viên để tham gia chương trình học Master MOPP (Thạc sĩ Quản lý Dự án Công và Tư) – CEFEB (khóa 10). Chương trình sử dụng tiếng Pháp và được tổ chức tại Marseille. AFD tài trợ cho những học viên được lựa chọn các khoản kinh phí học, một khoản phụ cấp và chỗ ở cho hai kỳ học tại Marseille.

Deadline: 01/04/2016.

Kỳ học đầu tiên bắt đầu vào T9/2016

Xin mời xem thông tin chi tiết (bản tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh) tại trang web của AFD : http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/afd-vietnam

Dưới đây là một số hình ảnh về Thành phố cảng Marseille xinh đẹp, cũng như về các sinh viên và cán bộ tại CEFEB – Trung tâm đào tạo, nghiên cứu về Tài chính, Kinh tế và Ngân hàng của AFD.

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT hs_posts.* FROM hs_posts INNER JOIN hs_postmeta ON ( hs_posts.ID = hs_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND hs_posts.post_parent = 3877 AND ( ( hs_postmeta.meta_key = '_jr_attachment_type' AND CAST(hs_postmeta.meta_value AS CHAR) = 'file' ) ) AND hs_posts.post_type = 'attachment' AND ((hs_posts.post_status = 'inherit')) GROUP BY hs_posts.ID ORDER BY hs_posts.menu_order ASC

.

973 lượt xem, 2 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media