Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
16 Th02 2016

Thạc sĩ Chương trình học bổng bậc thạc sĩ- Joint Japan World Bank Graduate Scholarships Program

Nội dung Học bổng

Joint Japan World Bank Graduate Scholarships Program (JJ/WBGSP) là chương trình học bổng bậc thạc sĩ dành cho các bạn đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngành như: Finance and Markets, Governance, Macroeconomics and Fiscal Management, Poverty and Equity, Trade and Competitiveness, Education, và Health, Nutrition, Population (xem link để biết thông tin chi tiết). Học bổng có bao gồm nhiều trường ở cả châu Âu và Mỹ, chứ không chỉ đơn thuần là Nhật đâu nhé (và các trường trong danh sách thì đều rất tốt)

Link: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTJJWBGSP/0,,contentMDK:20285740~menuPK:556575~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551644,00.html

Theo: http://gakutomo.com

Ngành Học: Giáo dục&đào tạo Khác Kinh tế-chính trị Sức khỏe-Y tế công cộng Tài chính_ngân hàng.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Nhật Bản.

Bậc học: Thạc sĩ.

.

2379 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2017 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media